Reacties uit kerken na de 40 dagen campagne

Terugblik op HartvoorMensen.
 • "In het voorjaar van 2019 hebben we met elkaar als gemeente het project HartvoorMensen gedaan. Dat was niet alleen een nieuw project maar een kennismaking ook met een hele nieuwe opzet om gedurende een aantal weken met elkaar bezig te zijn rondom hetzelfde Bijbelse thema. In dit geval ging het om het voorbeeld van Jezus te volgen in het liefhebben van en omgaan met elkaar. Naast het lezen van het bijbehorende boek, hebben we ook de prediking en het kinderwerk gedurende deze zeven zondagen (zoveel mogelijk) afgestemd op het project. En we hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om iedereen in de gemeente in te delen in een vaste kring.

  Als evaluatie hebben we een online enquête gehouden die door twee derde van de gemeenteleden is ingevuld. De overall waardering van HvM kwam uit op bijna 7,4. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft ook gehoor gegeven aan de vraag om gedurende deze periode gericht voor het drietal mensen te bidden. Zij geven aan dat deze ervaring een geestelijke betekenis heeft gehad in hun leven. Twee derde is erin geslaagd om vrijwel dagelijks een hoofdstuk uit het boek Hart voor Mensen te lezen. Zij zijn bijna zonder uitzondering positief over die ervaring, maar ook degenen die de doelstelling om dagelijks een hoofdstuk te lezen niet (helemaal) gehaald hebben, hebben het wel als positief ervaren. Bij de vraag over de ervaring met betrekking tot het samenkomen in de kringen, waren meerdere antwoorden mogelijk. De antwoorden die eruit sprongen waren warm en samenbindend (50%) en waardevol voor de onderlinge relaties (ruim 70%). De helft van de deelnemers geeft aan de serie prediking te hebben gewaardeerd. Hierbij is ook wel aangekruist dat men het jammer vond dat sommige sprekers de aangereikte preekoutline hebben genegeerd.

  Met uitzondering van drie respondenten heeft iedereen positieve waardering geuit voor de laatste zondag van het project: de Celebration Sunday. Op de open vraag in de enquête wat de meest positieve ervaring is geweest tijdens dit 40 dagen project kwam een heel breed scala aan antwoorden. We noemen er een aantal die meerdere keren naar voren kwamen in diverse bewoordingen:
  • Hechtere relaties binnen de gemeente, nieuwe perspectieven op de gemeente en naar elkaar, positieve energie!
  • Het boek was erg waardevol, de kringleden meer intiem leren kennen / de negativiteit is sterk verminderd in de gemeente.
  • Met de hele gemeente bezig zijn met hetzelfde ding vond ik waardevol.
  • Verootmoedigingsavond vond ik heel bijzonder. Het Dagelijks lezen van het boek vond ik echt helpen om je focussen en ook heel mooi dat je weet dat anderen dat ook doen en dat je je ervaringen daarover uit kunt wisselen. Ook erg leuk dat je het ook met de kinderen over kon hebben omdat die er ook aan mee deden.
  • Binding met de gemeente. Anders naar mensen kijken en meer begrip hebben voor mensen.
  • Ik vond het fijn om weer een deel uit te kunnen maken van een kring.
  • Ik ken de gezichten, maar nu ken ik het verhaal achter de gezichten, van degenen die ik anders op de zondagen niet zou kennen. Toegang naar mensen is nu veel laagdrempeliger.
  • Jaarlijks een 40-dagen periode is zo gek nog niet. Mooi wanneer je als gemeente allemaal een tijdje met hetzelfde bezig bent. Dat versterkt ook onderlinge band/communicatie (dus niet alleen binnen je kring). Daarnaast gaat het niet alleen over 'kennis' van Gods woord maar juist ook reflecteren op jezelf en hoe breng je dat onderling in praktijk. Dat is positief.
  • Het getuigenis van enkelen tijdens de Celebration Sunday, het hoofdstuk over gebed en enkele van de DVD inleidingen.
  • Het was goed om een gezamenlijk doel te hebben waardoor de focus weer meer gericht was op opbouw van de gemeente.
  Kortom: een veelheid van positieve woorden en ervaringen. We zijn dan ook dankbaar naar God toe en naar elkaar toe. Zou je alle details willen hebben van de uitslag van de enquête, laat dat dan even weten aan een van onze bestuursleden."

  Het bestuur van Parousia Gemeente Wijchen
 • "Dit seizoen doen we de 40 dagen 'Hart voor mensen'!

  Het boek 'Hart voor mensen' en de studies op de DVD zijn fris, pakkend en praktisch heel bruikbaar. Het geeft heel confronterend aan hoe het staat met ons hart, maar ook hoe God daarin wil werken. Aan het einde van iedere studie geven we een opdracht mee om het geleerde in praktijk te brengen met iemand op ons werk, de straat , vrienden of de familie. Voor veel gemeenteleden is het een eye-opener om zo heel concreet de liefde van Christus handen en voeten te geven. Vaak zijn we als christenen geneigd om ons vol te stoppen met veel bijbelkennis door preken en studies, maar als dat niet wordt omgezet naar daden, bestaat het gevaar dat we geestelijk vet worden. Het Grote Gebod wordt dan niet zichtbaar en zo'n geloof noemt Jacobus dood!

  Iemand die onze gemeente voor het eerst bezocht liet weten: 'de liefde en vriendelijkheid bij jullie vallen direct op; een samenkomst bijwonen is als een warme deken in een koude wereld'. Iemand anders getuigde: 'De aandacht, jullie gebed en het meeleven in de spannende maanden rond de operatie hebben me stil gemaakt; ik wist niet dat zoiets nog bestond.'

  Wat een prachtige getuigenissen van wat God kan doen als Zijn liefde werkt in mensenharten! Deze 40 dagen campagne geeft een prachtige vertaalslag van bijbels onderwijs naar het leven van elke dag. Een echte aanrader!"

  Gemeente 'In Hem Kracht', Johan Heijdeman
 • "Ik heb zelf veel geleerd in deze tijd, het lijkt wel of de campagne precies in deze tijd moest gebeuren. In mijn naaste omgeving ken ik mensen die uit elkaar zijn gegaan. Helaas is dit voor een van hen moeilijk te begrijpen. Deze mensen zijn voor mij een geestelijk voorbeeld en daarom is het voor mij ook zo moeilijk te begrijpen dat dit gebeurt. Ik zie bij deze mensen dat elkaar vergeven zo belangrijk is, en als je dat niet doet, Jezus jou ook niet kan vergeven en de afstand tussen jou en God alleen maar groter wordt. Wat ik in het boek las was dus al een bevestiging."

  Lees hier het hele verslag van de 40 dagen Hart voor Mensen Campagne (PDF).

  Evangelische Gemeente te Mijdrecht
 • "Op 2 januari zijn wij begonnen in de Evangelische Gemeente Parousia Almere met 40 dagen Hart voor Mensen. Wij hadden hiervoor nog geen 40 dagen actie gehad in de gemeente (Doelgericht Leven, enz.), dus het was voor iedereen nieuw en best spannend.

  We hebben de gemeente opgeroepen om zich in te schrijven voor de 40 dagen, met als gedachte: alleen wie echt mee wil doen, moet meedoen. De mensen die zich opgaven hebben we ingedeeld in groepjes en kregen op 2 januari in de dienst het boek Hart voor Mensen.

  Wekelijks kwamen we bij elkaar in de groepjes, dagelijks werd er een hoofdstuk gelezen (door de meesten!) en zondags draaiden de diensten rond de thema's van de week. We hebben ook van De Pijler in Lelystad (die deze 40 dagen in september 2010 hadden gehad) een dagelijkse samenvatting gekregen die we elke dag aan alle deelnemers emailden, als prikkel om te lezen.

  Over het algemeen is er heel positief op gereageerd door de gemeenteleden. De mensen die niet meededen voelden wel dat ze iets misten, maar voelden zich niet buitengesloten. De deelnemers vonden het heel verfrissend om in andere samenstelling bij elkaar te komen dan de normale kleine groepen, en vonden het ook heel prettig om als gemeente samen ergens even heel intensief mee bezig te zijn. Het boek was goed leesbaar, de hoeveelheid over het algemeen net iets teveel (maar dat is het al snel!), en de toespraken op de DVD werden inhoudelijk heel goed gevonden.

  Maar wat veel belangrijker is dan dit alles: we hebben gezien dat God aan het werk ging in de mensen die deelnamen. Mensen zijn enorm uitgedaagd door het nieuwe gebod van Jezus en de hoge lat die daarbij hoort. Ze hebben zich gerealiseerd hoe we met elkaar om kunnen gaan als kinderen van God en in de kracht van Zijn Geest, en ze hebben de kracht van een liefhebbende gemeente geproefd. En vooral ook het thema 'vergeving' heeft heel veel losgemaakt.

  We zijn geëindigd met mooie en indrukwekkende getuigenisdiensten, en met een evaluatie met de groepsleiders. Daaruit kwam naar voren dat we dit zeker vaker gaan doen, en dat iedereen zich nu realiseert wat God kan doen in ons als wij ons er toe zetten om Hem echt te zoeken."

  ABC gemeente in Almere
 • Verhalen en getuigenissen van gemeenteleden, vanuit een PKN kerk:

  Vanaf de startzondag heeft de gereformeerde kerk van Diever (PKN) met het 40 dagen project 'Hart voor mensen' gewerkt. Bij de voorbereiding is er naast het materiaal voor volwassenen ook materiaal voor jeugd en kinderen geschreven zodat het gemeentebreed kon toegepast worden.

  Op een gemeente met 600 leden deden meer dan 200 mensen mee met de groepsgesprekken (130 17+ en 70 a 80 17-)

  In de diensten was er of een sketch of een activiteit. Bijv. na de collecte ging een schaal rond met hartjes erop en op elk hartje stond een opdracht. Als je een opdracht pakte, moest je het ook doen. Meer dan 200 mensen pakte een hartje en werden zo positief geactiveerd. Een andere actie was dat iedereen een hartje kreeg met een pen. Schrijf nu eens op: liefde is....... Alle briefjes werden op twee grote harten in de kerk geprikt. Er ontstond een prachtig pallet dat tijdens de diensten is blijven staan. Vaak stonden mensen er nieuwsgierig bij te kijken wat er toch op meer dan die 200 briefjes stond.

  Vanuit de groepen zijn ook mensen geactiveerd. Er zijn allerlei acties uit gegroeid. Zo is een groep vrouwen mutsjes gaan breien voor kinderen in India, Een groep gaat een dag meehelpen met inpakken bij de actie schoenmaatje, een aantal heren gaan kniepertjes bakken in het bejaardentehuis, er is een groep die een brief aan Wilders heeft gestuurd en het boek heeft aangeboden, er zijn twee groepen die een kerstmaaltijd voor het hele dorp zijn gaan organiseren, een groep heeft alles rondom een bruiloft van twee Iraniërs uit het asielzoekerscentrum georganiseerd (ze zijn tot geloof gekomen en wilde graag een zegen over hun huwelijk, dit resulteerde in een bruiloft met een maaltijd, heel veel moslims en anderen die een geweldig feest hebben gehad).

  Iedereen is geweldig enthousiast over het boek, de groepsgesprekken en de activiteiten die zijn opgebloeid. In onze gemeente is er niets dan lof. En dan vooral naar Hem die de bron is van alle liefde.

  Ds. Jelle de Kok, Diever
 • Persoonlijke veranderingen

  "Jij in plaats van ik"

  24 september 2012,

  door xxxx

  "Het moeilijkste voor mij in deze 40 dagen periode is de boodschap van het thema echt te laten werken in mijn hart. Want als ik besef wat het echt inhoudt, moet ik veel dingen in mijn leven veranderen... Ik ken de meeste principes, maar neem niet vaak de tijd of de gelegenheid om een aantal principes echt en diep toe te passen in mijn leven.

  Waarom? Omdat ik meer ik-gericht ben dan wat ik zou moeten zijn. Tijd nemen voor anderen doe ik wel, maar het moet wel in MIJN planning passen. Helpen doe ik wel, maar het moet binnen MIJN grenzen zijn. Geduld hebben doe ik wel, maar dan neem ik het die ander kwalijk, want IK heb tijd verloren door op die persoon te wachten. Vergeven doe ik ook, maar alleen als het MIJ niet teveel pijn heeft gedaan. Jezus woorden zijn echter duidelijk: "Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren" (luc. 22:42) of Zijn woorden tegen zijn discipelen 'kom, volg mij!', een radicale oproep om alles achter je laten en Hem te volgen (Matth.: 4:19). Tijd voor verandering dus."
 • Ik heb dus een aantal besluiten genomen.

  "Ten eerste ga ik me minder druk maken over MIJN planning en ga meer genieten van de mensen om me heen. Ja, ik zeg bewust: genieten. want het gaat er niet om alleen over koetjes en kalfjes te spreken, maar het gaat erom diepgaande gesprekken te voeren met mensen om me heen. Zelfs als dat betekent dat ik MIJN planning daarvoor moet opofferen! Ik zie al wel dat ik nu meer ontspanning ervaar in mijn leven, want het is gezelliger en ik heb er ook baat bij door een efficiënte communicatie. Bijvoorbeeld op mijn werk, tijd nemen om andere collega's te spreken zelfs als ik dringend een presentatie voor de directie moet maken.

  Ten tweede heb ik de stap genomen om mijn zus te vergeven. Er zijn pijnlijke woorden uitgewisseld, we hebben ruzie gehad en ik had de beslissing genomen om niets meer met haar te maken te hebben. Sindsdien (begin dit jaar) geen communicatie meer. Radiostilte. Van beide kanten. Ik ervoer deze situatie in de loop van de tijd als een last. Dus ik vroeg aan Jezus om mij te helpen om mijn zus een keer te bellen en de situatie te verbeteren. Afspraak gemaakt met mijn zus. En ja, bijzonder, ik bleef heel rustig aan de telefoon. Goed gesprek gehad en nu is de deur open voor een nieuwe relatie. Dank U Heer, voor uw voorbeeld. Dank U dat U mij vormt en mij Uw wegen leert. ("Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan", Psalm 45:4)."

  Getuigenis vanuit de EGParousia in Den Bosch, naar aanleiding van de 40 dagen H.v.M.
 • Enkele getuigenissen vanuit de Ned. Geref. Kerk in Voorthuizen die de campagne HartvoorMensen in 2013 deed:

  Iets wat bij ons een enorme verandering is sinds het project Hart voor Mensen: een gesloten tv-kast en een open hart! Hoe gewoon was het om die tv non-stop aan te hebben 's avonds. Lekker zo af en toe, maar funest voor relaties. Nu gaat de tv uit, de kast dicht, de Bijbel open en we luisteren naar elkaar, van hart tot hart! Supergaaf!

  "Ik werd tijdens het project vooral geraakt door de boodschap dat we al onze problemen bij God mogen brengen en daar laten. Het was niet het centrale thema dit project, maar het trof me tijdens de catechisatie toen we opschreven dat wat tussen God en ons instond, dat we gewoon alles bij de Heer kunnen neer leggen, al onze zorgen en problemen en dat Hij ons dan rust en vrede wil en zal geven. De afbeelding laat een 'bron' zien, de bron waar we al onze problemen kunnen neerleggen en als we niet weten hoe we verder moeten en als we niet weten hoe we kunnen liefhebben als Jezus, zal Hij ons rust geven en door ons heen werken. We hoeven dus niet uit alle macht zelf te proberen om een hart voor mensen te hebben, maar al brengen we het bij Jezus zal Hij ons met alle liefde helpen en door ons heen de liefde uitstralen naar de mensen om ons heen. Hij zal door ons heen stromen en ons helpen om een Hart voor Mensen te hebben.

  In de hiervoor gebruikte bol katoen zitten verschillende kleuren. Daarvan heb ik eerst een groot hart gemaakt en van hetzelfde materiaal heb ik allemaal kleine hartjes gehaakt. Wat me opviel is dat ze,ook al komen ze van dezelfde bol, allemaal verschillend zijn. Zo is dat ook in onze gemeente. We lijken op elkaar maar zijn allemaal anders, uniek. De hartjes symboliseren onze gemeente. Maar we zijn allemaal geborgen in God, dichtbij Zijn hart. Het grote hart om alle hartjes heen, symboliseert God. Met onzichtbare draden zijn we aan Hem en aan elkaar verbonden. Hart voor God en Hart voor Mensen.

  Dat is wat mij geraakt heeft tijdens deze 40 dagen in onze kerk.
 • DANKDIENST NA CAMPAGNE

  Na afloop van de 40 dagen HartvoorMensen in onze Nederlandse Gereformeerde Kerk hielden we een dankdienst. Hieronder staan wat punten die in deze dankdienst naar voren kwamen:

  Iemand voelt zich in de kring veilig en vertelt dingen die ze nog nooit heeft gezegd. Het was een gesprekskring zonder overdreven aandacht voor gevoel e.d., maar toch met veel veiligheid. Een moeder had een hekel aan een andere moeder bij het schoolhek. Gestimuleerd door het 40 dagen project, zowel de preken als de kring, als het lezen van het boek, bidt ze bewuster tot God om liefde voor deze vrouw. Nu zegt ze: ik ging met andere ogen naar haar kijken en moest nog gaan oppassen om niet van haar te gaan houden.

  Een kring van moeders komt tot het echt delen van verdriet over gemis en teleurstelling in hun leven. Het leidt tot verdieping in het onderling contact en legt de basis voor een vervolgkring na het project. Een conflict tussen twee gemeenteleden, waardoor ze zeven jaar niet met elkaar spraken, wordt bijgelegd na een dienst over het elkaar de waarheid zeggen in liefde.

  Een dochter kijkt met nieuwe ogen naar haar moeder met wie zij een moeizame relatie heeft. Ze gaat zichzelf anders gedragen, waardoor het gedrag van de moeder ook stapje voor stapje wat toeschietelijker wordt. Dit naar aanleiding van de gesprekken in de kring en de dienst over vergeving.

  Het project creëerde een sfeer die het mogelijk maakte hele persoonlijke getuigenissen te geven in de dienst. Drie gemeenteleden lieten zich in de diensten in het hart kijken en deelden wie God voor hen was en hoe zij zijn liefde hadden ontvangen en doorgegeven. Zo waren zij tot zegen voor vele anderen. Je ziet wel dat we dankbaar mogen terugzien op zegen van God die we ontvingen.

  Dank voor jullie bediening die dit ondersteunt en stimuleert.

  In onze groep is er een enorme openheid. Daardoor voelen we een grote onderlinge verbondenheid. Ik ben heel dankbaar.
 • Campagne 'Hart voor mensen' in de Evangelische Baptistengemeente Het Baken te Eindhoven

  Als start van ons jaarthema 2011 'Heb het LEVen' (LEV is het Hebreeuwse woord voor hart) hebben wij in september/oktober gemeentebreed de campagne 'Hart voor mensen gedaan'. Na zorgvuldige voorbereiding aan de hand van de tips en voorbeelddocumenten zijn we van start gegaan. De erediensten, de huiskringen, het kinderwerk en het jongerenwerk, iedereen was betrokken. Vanaf het begin waren de reacties bijzonder enthousiast. Vooral het leesboek kreeg hoge waardering (tweemaal nabestellingen moeten doen, terwijl bij de eerste goed voorbereidde bestelling het boek al in nagenoeg alle gezinnen van de gemeente was besteld). Een tijdens de campagne ingesproken voicemail op mijn telefoon luidde: "Ik wil je alleen even vertellen hoe dankbaar ik God ben dat jullie als leiding dit onderwijs hebben gekozen voor de gemeente. Echt fantastisch! Groetjes". We kunnen gerust zeggen dat deze reactie model staat voor hoe de campagne is ervaren. Een "min'puntje dat we kunnen noemen is, dat sommigen (met name de huiskringen) veertig dagen te kort vonden voor het vele onderwijs van het leesboek. Een aantal huiskringen besloot om het gewoon op hun eigen tempo te doen. Prima uiteraard! Maar als gemeentebrede campagne vonden wij veertig dagen (zes zondagen) lang genoeg.

  De campagne werd afgesloten met een doopdienst en de zondag daarna met een "Hart voor Mensen getuigenisdienst". De persoonlijke getuigenissen over wat God door het onderwijs van de campagne in het leven van verschillende gemeenteleden heeft gedaan, hebben de gemeente diep geraakt.

  Kortom, dankbaar voor Gods zegen en van harte aanbevolen!