Inhoud

De cursus bestaat uit minimaal zes, maximaal zeven bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst bestaat uit een tweetal gedeelten. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij thuis, na afloop van elke bijeenkomst, een aantal hoofdstukken uit het bijbehorend AC-leesboek leest en de huiswerkopdrachten maakt.

Gedurende de cursus worden twee echtparen gevolgd (videoclipjes van ± 3-4 minuten). Deze videoclipjes hebben niet als doel om te laten zien ‘hoe het moet’, maar bieden leermomenten aan de deelnemer. Een deel van iedere bijeenkomst zijn de deelnemers met elkaar in overleg in kleinere groepen of in tweetallen.

De ideale groepsgrootte is 20 à 30 deelnemers. Dan is er in de regel voldoende groepsdynamiek en is er tegelijkertijd nog steeds ruimte voor interactie. Per dagdeel is 125 minuten benodigd, inclusief een pauze van ±20 minuten.

Eerste bijeenkomst:

A. Waarom zou je een Aanstekelijk Christen worden?
Deze studie bevat een videoclip over de betekenis van de drie gelijkenissen in Lucas 15. Verder worden de deelnemers aangemoedigd om stil te staan bij hun positieve en negatieve ervaringen rondom evangelisatie. Vervolgens gaan ze bewust nadenken over de mensen in hun omgeving en kiezen ze een aantal bekenden waarvoor ze regelmatig zullen gaan bidden.

B. Jezelf zijn.
In dit deel komen verschillende evangelisatiestijlen aan de orde en krijgen de deelnemers meer en beter zicht op hun eigen stijl en ook op de stijlen van andere deelnemers.

Tweede bijeenkomst

C. Hoe denken Henk en Ingrid?
In dit (herziene en geüpdate) onderdeel gaan de deelnemers nadenken over de kenmerken van de tijd waarin we leven. Door bewust te zijn van de leefwereld van anderen, krijgen we beter inzicht in de wijze van denken en de behoeften van onze medemens.

D. Bidden voor jou!
In dit onderdeel wordt stilgestaan bij de kracht van voorbede; de wijze waarop dit gestalte kan krijgen en de betekenis in het totale evangelisatieproces.

Derde bijeenkomst

E. Bouwen aan relaties.
In deze les leren de deelnemers hoe ze betekenisvolle relaties kunnen aangaan en een aantal manieren om op een niet geforceerde wijze, een geestelijk gesprek op gang te brengen. Deelnemers helpen elkaar in het bedenken van creatieve invalshoeken.

F. Wat is jouw verhaal?
In dit gedeelte ligt de focus op het formuleren van de eigen ervaringen in de relatie met God. Deelnemers gaan ontdekken waarom het belangrijk is om niet alleen Bijbelse kennis te hebben, maar waarom ook het delen van de eigen ervaring met God een wezenlijk onderdeel is in betekenisvolle relaties.

Vierde bijeenkomst

G. Wat is Zijn verhaal?
Hier gaan de deelnemers de kern van het Evangelie formuleren en oefenen in het geven van twee illustraties ter ondersteuning van de uitleg van het Evangelie.

H. Wat hebben Henk en Ingrid nodig?
Hier gaan de deelnemers doorborduren op de eerste les in de tweede bijeenkomst. Ze gaan op onderzoek uit om te kijken waar het evangelie aansluit op de behoeften en verlangens van de mensen anno nu. In welke mate staan mensen open voor het bovennatuurlijke; in welke mate speelt gevoel en ervaring een rol in het accepteren van Jezus Christus?

Vijfde bijeenkomst

I. Deze hele bijeenkomst staat in het teken van de rol van de Heilige Geest in het leven van de mens. En ook in het teken van het werk van de Heilige Geest rondom de bekering van mensen.

Zesde bijeenkomst

J. Over de drempel.
Hier gaan we leren hoe we kunnen bidden met iemand die Christus wil aannemen. Voorafgaand aan dat proces gaan we kijken hoe we kunnen vaststellen of iemand toe is aan deze keuze. Het hulpmiddel “de schaal van Engel” wordt gebruikt om meer inzicht te geven in het geestelijk ontwikkelingsproces. Wanneer voldoende tijd en ruimte beschikbaar is wordt ook in deze les nog een keer geoefend met het delen van het eigen verhaal.

K. Je kunt me nog meer vertellen.
Deze les gaat over apologetiek. De meest voorkomende tegenwerpingen komen aan bod. We denken na over onze benadering en onze houding en op een aantal opmerkingen van ongelovigen gaan we concrete antwoorden formuleren.

Zevende bijeenkomst

L. Alle stukjes op hun plaats.
Een les met opnieuw oefeningen en veel mogelijkheden om aanvullende vragen te stellen. Daarnaast komen diverse punten kort aan bod die in het verleden zijn behandeld.

M. Hoe nu verder?
Deze les is in feite geen les maar een overzicht van veelgebruikte hulpmiddelen om iets te kunnen betekenen in het leven van ongelovigen/geïnteresseerde rand- en buitenkerkelijken.

In veel gevallen wordt gekozen voor een training van zes bijeenkomsten en vervallen de onderdelen D, L of M. Deze onderdelen staan volledig uitgeschreven in de map.