Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal

Kritische noten uit de pers

In het boek DoelgerichtLeven staat het kruis niet centraal.

Antw: Het boek is geschreven als antwoord op de vraag : "Waarom leef ik hier op aarde?". Niet als een beknopte theologie van Saddleback of Rick Warren. De beknopte of uitgebreide theologie laat geen twijfel over de plaats van het kruis, die staat wel degelijk centraal, ook in de kerkzaal! Niemand, die echt de moeite heeft genomen om de principes en de theologie van PurposeDriven te bestuderen, twijfelt daaraan. Wie met name Class 101 heeft bestudeerd zal ontdekt hebben dat bekering en wedergeboorte als uitgangspunt worden genomen alvorens over christenen te spreken. Er zijn gelukkig duizenden goede christelijke boeken waarin het kruis niet centraal staat, simpelweg omdat ze een deelaspect van het christen-zijn behandelen. Zo ook het boek DoelgerichtLeven.

Er worden zoveel bijbelvertalingen gebruikt.

Dat is inderdaad waar. In Nederland zijn twee a drie vertalingen algemeen geaccepteerd. De anderen worden zo nu en dan gebruikt. We plakken graag plaatjes en niet zelden doen we dat ook aan de hand van de vertaling die iemand hanteert. In Amerika zijn in totaal zo'n 25 vertalingen (incl. parafrases) beschikbaar. In de regel wordt er daar geen punt van gemaakt als verschillende vertalingen in dezelfde preek of hetzelfde boek door elkaar heen worden gebruikt. Dat gebeurd in vrijwel elke denominatie. Het is niet eerlijk om Rick Warren te beschuldigen van het gebruiken van verschillende vertalingen door elkaar, als dat in de Amerikaanse kerkelijke cultuur geaccepteerd is. Wanneer je een gemiddelde Amerikaan hierop aanspreekt, kan het zijn dat hij enigszins verbaasd reageert met de vraag of dat nu werkelijk iets is waarover je je druk zou moeten maken..

Het is zo Amerikaans, schools , methodisch.

Wie deze argumenten gebruikt heeft doorgaans moeite om aan te geven waar de schoen werkelijk wringt. Door iets Amerikaans, schools of methodisch te noemen, lijk je een probleem op te lossen. Je hoeft je er dan verder niet in te verdiepen en door middel van dat etiket geef je jezelf een vrijbrief om vanuit de zijlijn ( veroordelend?) toe te kijken. De opzet van de campagnes is inderdaad methodisch. Dat heeft voor- en nadelen. In de regel wordt op alle scholen en cursussen onderwijs gegeven aan de hand van methoden. Het gaat er dus niet om of iets al dan niet methodisch is; maar veel meer of het een goede of slechte methode is.

Het gaat alleen maar om geld.

De inleiding van dit verhaal laat zien dat het tegenovergestelde het geval is. De liefde van Rick Warren voor God, en voor zijn eigen gemeente en voor het verlorene tonen aan dat hij zeer integer en transparant omgaat met geld.

Het gaat bij Connect & Grow alleen maar getallen en de getalsmatige groei van de gemeente.

Het gaat bij Connect & Grow om gezondheid. En een gezonde gemeente groeit. Daar zou best eens de pijn van de critici kunnen zitten. Want wie na een jarenlange bediening in de gemeente eigenlijk ziet dat de zichtbare vrucht en resultaten daarvan minimaal zijn, kan zich bedreigd voelen door de uitspraak van Rick Warren dat een gezonde gemeente groeit. Het is dan ook altijd verstandig bij kritiek te kijken naar degene die deze uit, en wat zijn/ haar achtergronden zijn. Dat verklaart soms heel veel. En het zet de kritiek in het juiste licht. Tijdens de periode dat er allerlei websites in de lucht kwamen met kritiek op Rick Warren, waren velen ontgoocheld toen ze ontdekten wie er achter deze sites schuilgingen. Gemeenteleiders van gezonde gemeenten, zullen zich zelden of nooit inlaten met kritiek.

Er zijn New-Age invloeden in de Connect & Grow beweging.

Er zijn (ook in ons land) al velen tot geloof in de Here Jezus gekomen door middel van bijv. DoelgerichtLeven of de actie 40 DD. Zou het mogelijk zijn dat Satan mensen tot geloof laat komen in de Here Jezus? Aan de vruchten kent men immers de boom. Lezers hebben het boek Doelgericht Leven naast New-Age boeken gelegd en hebben net zolang geplozen totdat ze meenden daar overeenkomsten te zien. Wie zo te werk gaat, zal altijd wel iets kunnen vinden waar hij op- of aanmerkingen over kan maken.

Is alle kritiek dan onterecht?

Rick Warren en de vele tienduizenden kerken die deze principes toepassen zullen als eerste toegeven dat ze ook niet volmaakt zijn in hun functioneren. Ook in Saddleback gaan dingen mis. Dat geldt trouwens ook voor de Nederlandse kerken die vanuit Connect & Grow werken of gaan werken. Maar wereldwijd worden de Connect & Grow principes door bijbelgetrouwe kerken wel omarmt, omdat ze de lokale gemeente helpen gezond te worden. Dat die principes bijbels zijn, zal niemand die ze bestudeert aan twijfelen. En daar spitst de kritiek zich dan ook niet op toe, je kunt immers geen kritiek hebben op het Grote Gebod en de Grote Opdracht. Nederland steekt met kop en schouders uit boven andere landen als het gaat om kritische geluiden. Of we daar trots op moeten zijn? Het is subtiele kritiek van enkele mensen waarvan niet helemaal duidelijk is, waarom die wordt gegeven. Naar die motieven raden heeft weinig zin. Zou het misschien een goed idee kunnen zijn om de tijd die nu besteedt wordt aan kritiek leveren, voortaan maar te gebruiken om te bidden voor een geestelijke herleving in ons land?

Artikel Idea

Nederland zou Nederland niet zijn als er geen kritiek zou komen op de schrijver van een boek, waar meer dan 170.000 exemplaren van worden verkocht in ons land, in minder dan drie jaar tijd. Daarom wat uitleg over het verhaal áchter DoelgerichtLeven. Het boek DoelgerichtLeven is ooit door Rick Warren geschreven met het oog op de Saddleback gemeente in Los Angeles. Dat is de gemeente die hij zelf heeft gesticht, en die inmiddels 30.000 leden telt. Daarnaast zijn er vanuit Saddleback inmiddels bijna 20 dochtergemeenten gesticht, die nu geheel zelfstandig draaien.

Met het boek DoelgerichtLeven en de daaraan gekoppelde 40 DoelgerichteDagen had hij het verlangen om de vijf doelen van God in de harten van zijn gemeenteleden te planten. Zijn eigen eerste oplage waren dus 25.000 boeken voor intern gebruik. Het boek is niet meer of minder dan een poging om een bijbels antwoord te geven op de vraag die voorop staat: "Waarom leef ik eigenlijk op aarde?". Tot Warren's eigen verbazing waren zijn gemeenteleden zo enthousiast dat ze al snel om een herhaling vroegen van het concept; ze wilden ook graag hun vrienden daarvoor uitnodigen. Ook andere kerken en gemeenten in de omgeving wilden graag aanhaken, en binnen een jaar waren de 40 DoelgerichteDagen een begrip aan het worden. De ene na de andere druk van het boek rolde van de persen.

Inmiddels is het boek in meer dan 35 talen vertaald en heeft het merendeel van de bijbelgetrouwe kerken in de VS en Canada minstens één keer de 40 DoelgerichteDagen gedaan. Wereldwijd zijn dat er 57.000 ( april 2006). Maar er zijn ook verschillende kerken die om het jaar het concept herhalen, het is voor hen een geweldige groeimotor. Zowel in de breedte als in de diepte groeit de gemeente gestaag door. Ook wereldwijd zijn op alle continenten kerken aan de slag gegaan met de vitale en bijbelse concepten van DoelgerichteGemeente. In Nederland zijn inmiddels enkele tientallen gemeenten die de waarde van Doelgerichte Gemeenteopbouw hebben ontdekt en gestaag verder bouwen met de aangereikte hulpmiddelen. Deze gigantische ontwikkeling heeft Warren zelf verbaasd; hij heeft het niet gezocht, noch gepromoot. Warren is volgens insiders een bescheiden man, die wars is van uiterlijk vertoon. Dat zie je al in zijn kerkgebouw. Zeker voor Amerikaanse begrippen is zijn kerkgebouw netjes, maar vrij sober, ingericht. Hij zoekt geen publiciteit en wijst vrijwel alle mogelijkheden af om op de landelijke televisie te komen. "Wat er nu gebeurd, is niets meer of minder dan pure genade van God, die kennelijk door mij heen een nieuwe impuls wil geven aan zijn kerk", is zijn reactie als hem gevraagd wordt naar zijn "succes".

Warren houdt geen tournees over de wereld; hij gaat hooguit enkele keren per jaar naar het buitenland voor spreekbeurten.

Verder beschikt hij niet over een tweede huis, een zeiljacht of ander buitensporige luxe. Zijn liefde gaat uit naar zijn eigen lokale gemeente; hij is primair een pastor. Hoewel hij een universitaire studie heeft gedaan en Doctor is in de theologie, heeft Warren het vermogen om ingewikkelde zaken eenvoudig uit te leggen. Hij brengt het Evangelie op praktische wijze bij zijn hoorders zonder water bij de (evangelie-) wijn te doen. Toen de miljoenen dollars binnen stroomden door de internationale verkoop van zijn boek, was zijn eerste daad om vrijwillig het totaalbedrag dat gedurende 25 jaar aan hem als voorganger was betaald terug te storten in de gemeentekas.............Hij zegt nu dan ook wel eens met een knipoog, dat zijn gemeente hem nog nooit iets heeft betaald. Alle financiën die hij niet direct nodig heeft, stort hij in een fonds van waaruit het zendingswerk van de gemeente wordt betaald.

Eind 2004 kreeg zijn vrouw Kay een levensbedreigende ziekte; voor haar leven werd gevreesd. Rick heeft er toen voor gekozen om al zijn taken neer te leggen om zijn vrouw bij te staan. Gedurende het halve jaar dat Rick niet actief was, was zijn gemeente rustig doorgegroeid met 600 nieuwe leden. Want Rick is van mening dat een gezonde gemeente groeit. En dat dat niet afhankelijk is van een voorganger, maar of de gemeente evenwichtig is en alle vijf doelen in balans heeft.

Het kwaad woekert voort

We merken dat het kwaad verder woekert

Er worden over en weer berichten gestuurd door mensen die mailtjes ontvangen en de aantijgingen over Rick Warren worden steeds erger. Op sommige websites wordt Rick zelfs afgeschilderd als de voorloper van de Antichrist. Niet alleen hem treft dat lot, ook namen van andere voorgangers worden vaak in één adem genoemd. Vele gelovigen doet dat intens verdriet. Hoe is de satan er in geslaagd om zoveel leugens te verspreiden over iemand die blijk geeft van een vruchtbare christelijke bediening? Hoe kan het dat fijne, trouwe christenen zich voor het karretje laten spannen van hem die maar één ding wil: verwarring zaaien en de gemeente kapotmaken.

Naast leugens en valse aantijgingen zijn er een aantal mensen die er genoegen in scheppen om op deze manier zoveel mogelijk onrust te veroorzaken.

Sommige van u benaderen ons met de vraag waarom wij geen actie ondernemen. Het probleem is: dat kunnen we niet. Niemand kan voorkomen dat er leugens op internet komen, dat toegewijde christenen worden zwartgemaakt en gemeenten kapot worden gemaakt. Daar sta je machteloos tegenover; het kan bovendien iedereen overkomen. We begrijpen heel goed dat satan niet wil dat de gemeente teruggaat naar de basis van Gods Woord en daarom in actie komt. Daarbij kiest hij bij voorkeur mensen die van binnenuit onrust stoken. En dat is hem gelukt. Geen enkel christen zal, al lezend, in de boeken of de preken van Rick Warren, iets ontdekken wat strijdig is met Gods Woord. Als er een prediker is, die dicht bij de Bijbel blijft, dan is het Warren. Een ieder die zijn preken leest en of gebruikt zal dat bevestigen.

De vrucht en zegen van de 40 dagen concepten zijn inmiddels in duizenden gemeenten zichtbaar en voelbaar. Maar: dat betekent ook dat de tegenstand groeit. Opwekking en groei gaat immers gepaard met geestelijke strijd.

Wij kunnen u maar op één manier helpen als u twijfelt.

En dat is: Kijk naar de mensen die deze geruchten verspreiden en stel uzelf de volgende vragen:

* Wie zijn zij eigenlijk?

* Zijn zij medelevend lid van een christelijke gemeente?

* Welke referenties krijgt u, als u bij hun predikant informeert?

* Hoeveel gemeenten hebben zij gebouwd en hoeveel mensen zijn tot geloof gekomen door hun bediening?

Kortom; informeer naar hun achtergrond en wellicht dat dat ertoe leidt dat u beter zicht krijgt op wie deze mensen zijn en het 'waarheidsgehalte' van hun berichten. Aan de vruchten kent men immers de boom. Rick Warren is zeker niet volmaakt; dat benadrukt hij zelf door open over zijn fouten te spreken en bescheiden te zijn over de zegeningen die God hem heeft gegeven. Het is niet iemand die het fijn vindt om in de publiciteit te staan. Integendeel. Hij heeft geen eigen radio of tv-programma, gaat relatief weinig naar het buitenland en is een pastor die niets liever wil dan bijbelse, vitale gemeenten bouwen en ontwikkelen. Tijdens zijn toespraak gedurende het 25-jarig jubileum van zijn gemeente heeft hij zijn gemeenteleden een toewijdings verklaring voorgelezen, die zo'n radicale oproep bevatte om Christus te volgen, dat veel van zijn gemeenteleden diep geraakt waren.

In Nederland laten bijbelgetrouwe predikanten zich gelukkig niet langer misleiden door alle leugens en valse aantijgingen. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat iedereen zich kan vinden in zijn aangereikte concept. Dat is ook geen probleem, ieder mag een concept voor gemeenteopbouw kiezen waar hij zich het meeste bij thuis voelt.

Wat kunnen wij meer doen, dan de waarheid doorgeven en de leugens negeren? Er staan 25 predikanten en voorgangers op deze website als Comité van Aanbeveling. Een aantal van hen zijn in Saddleback geweest, anderen hebben de vrucht en zegen in hun eigen gemeente ervaren.

U mag de keus maken: aan wiens getuigenis hecht u meer waarde?

Het getuigenis van de mensen achter de mailtjes, en de 'vrucht' die zij teweeg brengen?

Of aan de geloofsbelijdenis van Saddleback Church zoals te vinden op deze website, het getuigenis van 25 voorgangers en de vrucht van mensen die het werk van binnen uit kennen en toepassen?

Nogmaals: aan u de keuze!

Omgaan met Geelhoed-fans

Hoe moeten we met "Geelhoed fans" in de gemeente omgaan?

Dat is een vraag waar kerkenraden regelmatig mee worstelen. Voor degenen die het nog niet weten: Ary Geelhoed uit Middelburg is een aantal jaren geleden een website gestart waarin allerlei nieuwe ontwikkelingen op het terrein van gemeenteopbouw zogenaamd "kritisch aan de hand van de Bijbel" worden getoetst. Daar is op zich niets mis mee, integendeel. Het probleem is echter dat deze man niet de Bijbel als uitgangspunt neemt, maar zijn persoonlijke interpretatie daarvan. Het gevolg daarvan is, dat vrijwel niets van hetgeen hij bespreekt, de toets van zijn kritiek kan doorstaan. Geelhoed is trouwens niet de enige, die zich geroepen weet om dit soort websites in de lucht te houden, artikelen te publiceren, en alles te bespreken en te wegen, om het daarna een sticker op te plakken met de mededeling: "niet Bijbels en onbruikbaar."

Er zijn nog meer mensen actief op dit terrein. Ook wel in het buitenland, maar in het Nederlands taalgebied zijn ze duidelijk wat meer aanwezig dan elders in de wereld.

Gelukkig zijn er veel gelovigen die snel door dit soort beschouwingen heen prikken en er geen waarde aan hechten. Zij doorzien al snel wat Geelhoed beweegt.
Maar het vervelende is dat er in vrijwel iedere gemeente ook wel slachtoffers zijn, die er niet doorheen prikken, en alle informatie van Geelhoed en zijn conclusies als waarheid aannemen.

Soms kom je in situaties terecht, waarin gemeenteleden klakkeloos aannemen dat hetgeen op zijn website staat vermeld, ook de waarheid is. Hun mening is eenvoudigweg: "
Als het op internet staat, zal het wel waar zijn". Zo'n uitgangspunt lijkt veel op mensen die in de wereld verkondigen dat de evolutietheorie waar is, omdat het nu eenmaal in de geschiedenis- en biologieboeken staat vermeld. Zo'n houding getuigt niet van een gezond vermogen om verschillende standpunten tegen elkaar af te wegen.

In de regel worden "Geelhoed-fans" gekarakteriseerd door een super kritische houding. Niet zelden hebben ze negatieve ervaringen in andere kerken achter de rug en zijn daar behoorlijk beschadigd uitgekomen.
Deze emotionele wonden zijn vaak nog niet genezen En er is in veel gevallen nog geen sprake van een stabiele geestelijke en emotionele ontwikkeling in hun leven. Zodra ze gestimuleerd worden door de oudstenraad of kerkenraad tot betrokkenheid bij iets wat ze niet willen, zullen ze geneigd zijn, niet mee te doen. De argumenten daarvoor zullen ze zelden bij zichzelf zoeken, maar ze worden gedreven om externe redenen te vergaren die 'bewijzen' dat deze activiteit niet goed/verkeerd is. Dat is immers erg gemakkelijk; bovendien is het een manier om zelf buiten schot te blijven. Ze schromen soms niet om taalgebruik te hanteren, dat niet past bij volwassen mensen, laat staan bij volwassen geestelijke mensen.

De wijze waarop zij hun kritiek uiten is in de regel ook kenmerkend voor hen. Net als Geelhoed erkennen zij nauwelijks een gezagsstructuur in de gemeente. Zij zullen in de regel niet discreet omgaan met hun vragen en eventuele kritiek. In een normale gezonde verhouding zou moeite of zorg in een persoonlijk gesprek aan de oudsten worden meegedeeld en gevraagd of er overleg mogelijk is.
Volwassen geestelijke mensen hanteren een gezond overlegmodel in plaats van direct te kiezen voor een conflictmodel. Zelfs in het geval zij het fundamenteel niet eens zijn met de Raad, zullen zij ervoor waken de eenheid in de gemeente te verstoren.
"Geelhoed-fans" kiezen echter in de regel direct het conflictmodel en hebben vaak veel moeite met loyaliteit aan besluitvorming door de leidinggevenden in de gemeente . Hun cultuur is er eentje die zich bovendien kenmerkt door het verzamelen van medestanders. Dat doet ze in de regel door links en rechts brieven en e-mailtjes rond te sturen en daardoor in de gemeente verdeeldheid te zaaien.
Ze kiezen al heel snel voor een "alles of niets" benadering, waarbij geen gesprek meer mogelijk is. Daarbij wordt door hen al snel een beeld gecreëerd van: "je bent of mijn vriend, of mijn vijand". Een redelijk gesprek of overleg met hen is dan al bijna niet meer mogelijk. (Zie voor meer informatie ook het volgende artikel!)

Hoe hiermee om te gaan?

Een Raad moet zich enerzijds realiseren dat ze de verantwoordelijkheid heeft voor de hele kudde. Ook voor de lastige schaapjes, de onvolwassen schaapjes, de emotioneel beschadigde schaapjes en de schaapjes met allergieën. Die zorg mag niet zomaar verwaarloosd worden. De Raad dient haar uiterste best te doen, te communiceren, opnieuw uit te leggen en te luisteren naar argumenten. Anderzijds moet de Raad zich ook realiseren, dat áls zij een bepaald beleid en een bepaalde visie wil uitvoeren, zij er niet verstandig aan doet om dit met enige regelmaat te laten blokkeren door mensen die daarvoor oneigenlijke/ onjuiste/ valse argumenten gebruiken. Dat zou namelijk betekenen dat de gemeente op een indirecte manier zou worden bestuurd door mensen die altijd tegen nieuwe ontwikkelingen zijn, ook tegen ontwikkelingen die passen binnen de visie en het theologisch kader van de gemeente. Dat spanningsveld kent iedere Raad. Ervan uitgaande dat een Raad een zorgvuldige afweging heeft gemaakt om een nieuw proces in te gaan en dat ruim voldoende getoetst heeft, is de vraag of ter wille van ongefundeerde proteststemmen een gezond proces moet worden onderbroken of afgebroken.

Ervaring heeft geleerd dat evangelische vernieuwing, zelden of nooit kan worden uitgevoerd, zonder dat er gemeenteleden boven komen drijven, die "tegen" zijn. Als deze kritische mensen de boventoon gaan voeren, zal dat veelal betekenen, dat positieve, hardwerkende en toegewijde gelovigen de betreffende gemeente uiteindelijk teleurgesteld de rug toekeren. Zij ervaren nl. steeds weer opnieuw, dat ze afgeremd worden vanwege de negatieve krachten. Wat dan overblijft is een gemeente, met weinig dynamiek, weinig daadkracht en nog minder wervingskracht.

De kans is reëel dat als een vernieuwend concept wél wordt doorgevoerd, er andere mensen zullen zijn, die uiteindelijk hun conclusie trekken en vertrekken. Ook de "Geelhoed fans" zullen in de regel bij deze groep horen. Zij kiezen er meestal niet voor om zich op basis van ervaring een oordeel te vormen ( dus achteraf) , maar besluiten vooraf, al af te haken. Voor een deel van hen zal dat waarschijnlijk betekenen dat zij zich niet meer bij een andere kerk gaan aansluiten; er is geen enkele gemeente meer te vinden die nog aan hun criteria voldoet. Een ander deel gaat wel naar een andere gemeente, waar zij vroeg of laat meestal weer in dezelfde rol terechtkomen.

Als er mensen vertrekken, doet dat altijd pijn bij de achterblijvende groep. En geen enkele gemeente ontsnapt eraan; niemand zit erop te wachten. Niemand zoekt het. Maar het lijkt dat geen enkele gemeente die naar wegen zoekt van evangelische vernieuwing zich aan dit soort ontwikkelingen kan onttrekken. De "Geelhoed fans" zijn er, en zo lang dit soort websites in de lucht zijn, zullen ze blijven ook. Zij voelen zich een soort profeten met een waarschuwende functie en koesteren de rol, die daarbij hoort.

Dit bovenstaande pleit in ieder geval voor een heldere en duidelijke koers van de gemeente, die bijbels onderbouwd is, en met regelmaat gecommuniceerd wordt naar alle gemeenteleden toe. Hoe duidelijker het toekomst plaatje wordt getekend, hoe kleiner de kans is, dat er verkeerde verwachtingspatronen gaan ontstaan. Een bijbelse onderbouwing is en blijft noodzakelijk, en moet ook regelmatig herhaald worden. Desondanks kunnen zich bovenstaande problemen voordoen. Het is belangrijk om negatieve geluiden zo snel mogelijk te onderkennen en met de mensen in gesprek te gaan. En hun vooroordelen, die zij gevormd hebben op basis van de informatie op deze websites, bespreekbaar te maken. Hoe langer daar mee gewacht wordt, hoe moeilijker het wordt: "Geelhoed fans" hebben de neiging zich in te graven, en al na korte tijd Geelhoed's mening als zuiver en onaantastbaar te beschouwen.

Het gevolg kan zijn dat fijne broeders en zusters die onder de invloed van Geelhoed e.c komen, al na korte tijd moeilijke en negatieve mensen worden, die verdeeldheid zaaien en de gemeente afbreken.

Dus: zoveel mogelijk communiceren en zo zorgvuldig mogelijk communiceren. In het geval van bijvoorbeeld een 40 dagen concept is het belangrijk om dit aan de gemeenteleden uit te leggen vanuit de twee basale bijbelgedeelten: De Grote Opdracht en het Grote Gebod.

Verder is het van belang om hen op objectieve criteria te wijzen. Een paar voorbeelden:

Het lezen van alle informatie op deze website kan veel vóóroordelen doen verdwijnen.

Hetzelfde geldt voor de website http://www.saddleback.org

In het bijzonder de geloofsbelijdenis op bovengenoemde website, die vergelijkbaar is met de geloofsbelijdenis van veel bijbelgetrouwe kerken in ons land, neemt veel wantrouwen weg.

Voor iemand anders was het PurposeDrivenCovenant, dat Rick Warren heeft voorgelezen op het 25-jarig bestaan van zijn gemeente, reden om haar mening bij te stellen.

Wie de liefde van Warren voor het Woord van God wil proeven, kan bijv. zijn boek : "12 manieren om de Bijbel te bestuderen" eens lezen.

Anderen hebben weer door het lezen van alle boeken van Rick Warren ontdekt, dat deze broeder een bijzonder toegewijd discipel van de Here Jezus is.

Nodig eens objectieve predikanten/voorgangers uit, die in Saddleback zijn geweest. Afgelopen jaren hebben meer dan 300 predikanten/ voorgangers en andere voortrekkers een conferentie aldaar meegemaakt.

Tot slot: de vraag bovenaan dit epistel is niet eenvoudig te beantwoorden. Iedere Raad moet zijn eigen afweging maken, zich realiseren dat ieder besluit voor- en nadelen heeft. Soms kan het noodzakelijk zijn om een goede ontwikkeling tijdelijk stop te zetten om te voorkomen dat een gemeente gaat scheuren.
Dan moet daarvoor gekozen worden. De praktijk leert echter wel dat het daarna ontzettend moeilijk is om opnieuw het voorgaande proces weer op te starten. "Geelhoed fans" zijn niet alleen kritisch ten aanzien van Warren, die de gemeente terug wil brengen naar haar bijbelse roots, maar vaak ook ten aanzien van heel veel andere noodzakelijke stappen.

Het enige wat we als advies kunnen geven is: Bidt voor deze mensen, dat hun ogen opengaan en zij ontdekken door wie zij gebruikt worden en wat het effect is van hun handelwijze.

Kritiek?? (door Bram Krol)

Als een frisse bries zijn Purpose Driven Church en Willowcreek opgestoken.
Heel wat aderverkalkte kerken voelen hun bloed weer stromen. Duizenden ongelovigen zijn tot Christus gekomen, en honderden kerken zijn weer missionair geworden.
Ook dat is nog mogelijk! Dus de vlag uit! De vlag uit?

Ze krijgen een veeg uit de pan. Nee, niet de kerken die trouw voorthobbelen op de platgetreden paadjes, maar juist de vernieuwers.
Een golf van profeten stort zich met afschuw en vermaan op het Amerikaanse kerkmanagement.
Dat moet nu eindelijk eens de waarheid horen!

Nou, daar komt-ie dan: Management is vies en verdacht, oppervlakkig, niet pastoraal, zaakgericht en bijna net zo eenzijdig als het traditionele kerkelijke leven.
Maar anders eenzijdig, en dát mag nu net niet. Op grond van wat of wie? Gewoonterecht of Bijbel?
Wat is er fout aan management?
Het is niet anders dan leiding geven ? .... en dat moet goed gebeuren volgens de Bijbel, en slecht volgens de wet der gewoonte. Zien al die onheilsprofeten en critici die duizenden niet, die voor het eerst of sinds lang de Bijbel (weer) lezen, getuigen, bidden en kringen bezoeken?

Is dat een werk van de duivel, tegen wie geageerd moet worden?
Nee, ik geloof in Hybels noch Warren.
Wel zie ik het nut van profetie. Maar Hybels moeten we niet met ware profetie verwarren.
Zwakten mogen we opmerken. Eenzijdigheden moeten we bijstellen. Maar kinderen mag je niet met het badwater wegsmijten.

Als we iets aanvallen, dán de leugen. Als we iets afvallen, dán de boze.
Maar kunnen we ook een keertje blij zijn met een nieuw werk van God? Eenzijdig is alles en iedereen. Wie daar zijn botte bijl op wil stukslaan, maakt van de kerk een kermis. Doelgerichte eenzijdigheid echter is een leugen, die bestreden moet worden.
Maar een gemakshalve veronderstelde leugen is een balk in eigen oog.

Makkers, staakt uw wild geraas!

Bram Krol (Uitdaging)

Meer artikelen...