Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal

Praktijkvoorbeelden

Vele kerken in ons land hebben al een aantal jaren ervaring opgedaan met het model van DoelgerichteGemeente. Soms door de 40 DD, soms door de integratie van de Classes. Enkele kerken werken al langer stelselmatig met de vijf bijbelse doelen in hun gemeenten. Lees de ervaringen van 2 predikanten.

DG heeft de Salvator bewuster gemaakt van haar missie 'meer passie voor God en mensen!' In de Salvator waren we al 7 jaar bezig met het uitwerken van een visie en missie. Hoewel we toen al aan het groeien waren, constateerden we dat deze groei voornamelijk uit mensen van andere kerken bestond.

Ondertussen ontdekten we dat de missie die we hadden precies overeen kwam met de 5 doelen die Rick Warren had geformuleerd. Doelgerichte Gemeente zet vele puntjes op de 'i' als je al heel bewust met gemeenteopbouw bezig bent. Wat het verschil uitmaakte was de aanvulling van de 5 concentrische cirkels van toewijding of geloofsbevinding.
We gingen onze diensten meer inrichten met het oog op de omgeving, de bezoekers, de leden, de toegewijde leden, de mensen die tot de kern behoren en in de bediening staan.
Het uitgangspunt is dat je allereerst rekening houdt met de omgeving en van daaruit naar binnen toe werkt. Om die reden zijn we gaan werken met 'handouts' (korte preekschets met invulmogelijkheden), praktische en duidelijke preken, de ontwikkeling van eigentijdse muziek en meer inzet van de creatieve bedieningen (toneel, dans, etc). Het vraagt om een hele andere 'mindset'.
De gedachte is niet zo zeer: wat kan deze kerk voor mij betekenen, maar wat kan ik voor de kerk en deze wereld betekenen! We merken dat wanneer mensen door Gods passie gegrepen worden, bereid zijn om alles te doen om ook andere mensen met diezelfde passie aan te steken.

Het geheim van de Doelgerichte Gemeente is dat het niet een gemeente opbouwmodel is dat voorschrijft welke activiteiten je moet ontplooien; maar dat het vele principes geeft op alle terreinen van wat je beoogt te zijn als gemeente. Wij ervaren dat het daardoor heel duidelijk is waar je als gemeente voor geroepen bent. Door de implementatie van de 5 doelen (verheerlijking, verbondenheid, volwassenheid, vorming en verkondiging) in alle taakgebieden en deze te blijven evalueren, voorkom je dat de gemeente doorslaat in één van de doelen en éénzijdig wordt.
Door de principes van DG te implementeren in onze eigen context, in de Salvator, hebben we zeker een hernieuwde passie gestimuleerd bij eigen gemeenteleden. Ook zijn er de afgelopen jaren ruim 100 mensen tot levend geloof in God gekomen en in totaal ruim 250 mensen aan de gemeente toegevoegd. DG heeft ons geholpen om gezonder als gemeente te functioneren in overeenstemming met Gods geweldig plan voor Zijn kerk in deze wereld! ds. Nicolas van Amerom, predikant Evangelische Gemeente Leeuwarden, de Salvator

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmony - Enschede. www.harmonyonline.nl
Voorgangersechtpaar Jan en Annette Veldhuizen.

Doelgericht? Een complete ommezwaai!

In het jaar 1999 hebben we samen een grote verandering in ons leven meegemaakt. Het boek 'Purpose Driven Church', (toen nog niet vertaalt in 'Doelgerichte Gemeente') van Rick Warren, zette ons leven op de kop.
Door een gebrek aan inzicht en de teleurstellingen en moeiten die we op het kerkelijk erf hadden meegemaakt kwam dit boek precies op het juiste moment.
Rick Warren wist de dingen te benoemen die we zelf wel wisten maar nooit precies zo onder woorden hadden kunnen brengen. Jan stelde zich in verbinding met Saddleback en mocht gratis twaalf vervolgseminars volgen. Er gloorde hoop en een droom en visie kwam tot leven. We besloten om als voorgangersechtpaar onze tijd volledig aan de Harmony gemeente te gaan geven. Alle landelijke en regionale functies op het kerkelijk erf werden neergelegd en we richtten ons puur op de plaatselijke gemeente.
Een tijd van grote verandering brak aan. Een jaar van gedegen voorbereiding ging vooraf, voordat we de plannen ontvouwden. Van een 'in zichzelf gekeerde gemeente' is Harmony een 'van-buiten-naar-binnen-gerichte gemeente' geworden. We zijn in het jaar 2000 met een kerngroep van dertien mensen gestart met de verdere uitwerking en hebben sindsdien al tientallen doopdiensten mogen hebben waarbij velen zijn toegevoegd aan de gemeente. We groeien inmiddels langzaam maar zeker uit ons jasje en zijn op zoek naar een ander onderkomen, dan wel een uitbouw van het huidige pand. We bereiken de mensen met het Evangelie door een helder en hedendaags programma. We schromen niet om veranderingen door te voeren en het is geoorloofd om fouten te maken. Verder is de dienst op zondagmorgen informeel van opzet en absoluut laagdrempelig. Wat bezoekers aanspreekt is niet alleen het eigentijdse programma, maar vooral de wijze waarop de mensen met elkaar omgaan. Het is immers beter om met elkaar, dan over elkaar te praten. Het is warm en gezellig bij Harmony.